Disclaimer

Betrouwbaarheid

Van Zelst Automaten B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. De door Van Zelst Automaten B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de in deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Zelst Automaten B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Van Zelst Automaten B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Van Zelst Automaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Van Zelst Automaten B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Copyright

Alle inhoud van deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Van Zelst Automaten B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. 

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Zelst Automaten B.V..

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Van Zelst Automaten B.V. in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Veiligheid

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we procedures opgesteld om zowel fysieke als elektronische informatie te beschermen en te beveiligen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Verwijzingen naar websites die niet door Van Zelst Automaten B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mailbericht niet aan je is gericht, verzoeken wij je vriendelijk het e-mailbericht te retourneren en het origineel en eventuele kopieën te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Zelst, niet toegestaan. Van Zelst staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Van Zelst kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Van Zelst hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden.

Beleid alcoholhoudende dranken

Van Zelst Automaten B.V. is leverancier van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken aan bedrijven en Horeca. In de Drank- en Horecawet staan regels voor het verkopen van alcoholhoudende drank (meer dan 0,5% alcohol). Deze regels zijn voor verkopers van alcoholhoudende dranken zoals Horeca en Slijters.

Van Zelst Automaten B.V. ondersteund het verantwoord alcoholgebruik en de regelgeving in de drank- en horecawet. Reclame uitingen worden getoetst aan de reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de websites van:

Als je vragen heeft over ons beleid alcoholhoudende dranken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Klachten

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je dit formulier invullen of een e-mail sturen naar: klacht@zelst.nl.