Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Van Zelst Automaten BV en Van Zelst Roosendaal BV kun je hieronder lezen. Een PDF versie van de Algemene voorwaarden kun je hier downloaden: Algemene Leveringsvoorwaarden. Vragen over de algemene leveringsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Algemene verkoop - en Leveringsvoorwaarden Van Zelst Automaten B.V.
Gedeponeerd ter griffe van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch op 11-08-1993, onder nummer 277/93

1. Algemeen

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij ons tot verkoop en/of tot levering en/of tot het verrichten van diensten verplichten. Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als “koper”.
 2. In geval in de aanvaarding van een order door koper verwezen wordt naar algemene voorwaarden van koper, dan komt aan die voorwaarden geen werking toe, zelfs indien daarbij de toepasselijkheid van onze voorwaarden van de hand wordt verwezen
 3. De afzetgegevens van de klant (contactgegevens klant, aantallen en kenmerken van de geleverde producten/machines, onderhoudsgegevens van de machines en geleverde volumes per product) mogen gedeeld worden met de leverancier en hebben uitsluiten betrekking op de producten van de leverancier. Er zullen geen persoonsgegevens worden gedeeld van de werknemers van de klant.

2. Aanbiedingen

 1. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door ons verstrekte gegevens, zoals met betrekking tot gewicht, afwerking, kleur, kwaliteit etc., zullen slechts bij benadering kunnen gelden. Bestellingen genoteerd door vertegenwoordigers en/of agenten binden ons slechts indien wij die schriftelijk hebben bevestigd.

3. Prijzen

 1. De prijzen zijn netto in euro’s, exclusief B.T.W., “af magazijn”, behalve waar het leveringen binnen
  Nederland betreft, welke leveringen, tenzij anders overeengekomen, steeds franco geschieden.
 2. Bij orders met een netto goederenwaarde van minder dan € 250,-
  steeds af magazijn worden geleverd en zullen tevens behandelingskosten en administratiekosten in rekening
  worden gebracht.
 3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen; mochten wij daartoe binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst overgaan, dan is koper gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden.
 4. De prijzen van de koffieautomaten zijn de prijzen exclusief installatiekosten. De automaten dienen door onze servicemonteurs geïnstalleerd te worden voor behoud van de garantie.

4. Leveringen en levertijd

 1. Leveringen geschieden uit voorraad, tenzij het bestelde artikel tijdelijk niet voorradig is. Niet voorradige artikelen worden door ons in nota genomen en zo spoedig mogelijk nagezonden. Indien naleveringen niet zijn toegestaan, dient koper zulks bij zijn bestelling te vermelden.
 2. De overeengekomen datum van levering is een streefdatum.
 3. Wij zullen het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor deze datum te realiseren.
 4. Zodra wij kennis dragen van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor de streefdatum onmogelijk maken, geven wij hiervan schriftelijk kennis aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum. Indien die nieuwe datum is bepaald op meer dan een maand na de oorspronkelijke leveringsdatum is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen worden gehouden. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.
 5. Wij zijn gerechtigd onze leveringen op te schorten in geval koper in tijdige betalingen van een eerdere levering in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat koper al het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

5. Overmacht

 1. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige zaken van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

6. Reclames

 1. Reclames ter zake van gebreken aan geleverde zaken dienen, als het gekoelde producten betreft, binnen twee dagen na levering en voor overige zaken binnen acht dagen nadat de zaken de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
 2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoord zullen wij, - mits en nadat de zaken waarover is gereclameerd in de originele verpakking franco aan ons zijn geretourneerd – te onze keuze, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen zaken crediteren.
 3. c. In afwijking van de onder a. en b. gestelde;
  1. worden reclames inzake niet op de factuur/vrachtbrief aangetekende gebreken/tekorten bij (af)levering geconstateerd konden worden, niet in behandeling genomen;
  2. geven geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en/of finish nimmer recht op reclame.

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken aan door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het hiervoor onder 6 sub a. t/m c gestelde; voor bedrijfs - of andere schade door koper geleden als gevolg van rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van enig gebrek van ons product zijn wij nimmer - behalve in geval van opzet of grove schuld – aansprakelijk.
 2. Wij zullen jegens onze koper - in de gevallen dat deze, bv. doordat hij zich als producent presenteert, als “producent” in de zin van art. 6: 187 Boek B.W. kan worden beschouwd – nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan mensen of zaken als gevolg van enig gebrek in ons product; het verhaalrecht van koper wordt deswege uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken – die uit hoofde van product aansprakelijkheid daaronder begrepen – die jegens ons mochten worden ingesteld als direct en indirect gevolg van een vordering van derden op ons ter zake van schade waarvoor de aansprakelijk jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten.
 4. Elk recht van koper om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen koper ingestelde aanspraken is uitgesloten.

8. Betaling

 1. Tenzij op de factuur anders vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking met betalingsverplichtingen van ons jegens koper uit anderen hoofde is nimmer toegestaan.
 3. Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het aan hoofdsom en rente verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 160,- ; deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.
 4. Betalingen van koper zullen strekken vooreerst ter afdoening van verschuldigde kosten, vervolgens van verschuldigde rente en tenslotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan.

9. Zekerheid

 1. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door koper van diens verplichtingen, is deze verplichting op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten minste gelijk aan het bedrag dat koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
 2. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen betreffende de tegenprestaties voor door ons aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zijn betaald. In geval de koper jegens ons enige verplichting uit overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. Geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
 2. In gevallen van geschillen is in eerste instantie de rechter van de plaats van onze vestiging bij aansluiting bevoegd daarover te oordelen. Tenzij wij ons jegens koper schriftelijk op dit beding hebben beroepen, is koper gedurende een maand daarna bevoegd om voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 

Actievoorwaarden

Publicatie 14 december 2012. Geupdate 2 april 2014.

Op deze website worden acties, aanbiedingen, wedstrijden en prijsvragen van Van Zelst Automaten en derde partijen (leveranciers, partners, fabrikanten en sponsoren) gepubliceerd. 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden gepubliceerd door Van Zelst Automaten B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen “Van Zelst”). Door deel te nemen aan acties en/of prijsvragen op deze Websites, aanvaard je de volledige actievoorwaarden. 

I. Algemeen

 1. Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden en de disclaimer van Van Zelst van toepassing.
 2. Van Zelst is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden of de specifieke actievoorwaarden van een actie te wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. 
 3. Van Zelst behoudt zich het recht voor ten allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.
 4. Indien de actie een publicatie is van een derde partij dan wordt de derde partij expliciet vermeld en gelden de actievoorwaarden van de derde partij. Onderstaande actievoorwaarden kunnen als aanvullend worden beschouwd.
 5. Indien er voor bepaalde acties specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld, dan moeten onderstaande actievoorwaarden als aanvullend worden beschouwd op de specifieke actievoorwaarden. 
 6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

II. Deelname

 1. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting tot deelname aan de actie. Alle acties zijn tijdelijk.
 2. Van Zelst is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 
 3. Deelname is uitgesloten voor: wederverkopers; personen niet woonachtig in Nederland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland; alle medewerkers van “Van Zelst” en hun directe familieleden; iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij een actie; een ieder die in de periode van een jaar voorafgaand aan de actie al een prijs heeft gewonnen.
 4. Voor deelname aan een actie dien je 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van je ouder, om deel te kunnen nemen. 
 5. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn voor rekening van de prijswinnaar mits anders vermeld in de specifieke actievoorwaarden. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.
 6. Alle inzendingen en de gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Van Zelst en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden wel opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Indien Van Zelst dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. 
 7. Door deelname aan de wedstrijd verlenen de prijswinnaars toestemming aan Van Zelst om hun namen (en eventuele vermelding van woonplaats) en mogelijk foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie.
 8. Door inzending doe je tevens afstand van alle eventuele intellectuele eigendomsrechten, en geef je ons dus het recht om inzendingen vrijelijk te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren en te bewerken en/of uit te geven, zonder dat daarvoor een vergoeding aan jou of eventueel je wettelijke vertegenwoordiger verschuldigd is.

III. Speelwijze en prijzen

 1. Per actie zal Van Zelst zorgdragen voor een kundige en onpartijdige jury.
 2. De prijzen worden binnen 1 maand na het einde van de actie aan de winnaars verstuurd of uitgereikt mist anders vermeld in specifieke actievoorwaarden. 
 3. De duur van de actie staat omschreven in de actie of wordt separaat op andere wijze kenbaar gemaakt.
 4. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs. Een geweigerde prijs vervalt aan Van Zelst.
 5. Een prijs die je kan winnen is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 6. Een prijs kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 7. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Van Zelst, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 8. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 9. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

IV. Actievoorwaarden derde partijen

 1. Indien de actie een publicatie is van een derde partij dan wordt dit expliciet vermeld.
 2. Een prijs die je op deze website kan winnen, wordt door de derde partij ter beschikking gesteld. 
 3. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de derde partij, hiervoor is Van Zelst niet verantwoordelijk.
 4. Van Zelst is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een derde partij. 
 5. Alle inzendingen en de gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Van Zelst en mogen verstrekt worden aan de desbetreffende derde partij. 
 6. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de derde partij, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 7. Over de uitslagen van acties van derde partijen kan niet worden gecorrespondeerd met Van Zelst. 

V. Aansprakelijkheid

 1. Van Zelst, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling.
 2. Van Zelst is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden aan personen, als gevolg van het winnen van prijzen, het gebruik of de inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. Van Zelst is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Van Zelst verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 4. Van Zelst is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Van Zelst niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.